Služby - Eventy a firemní akce

Zajištění firemních akcí, prezentace produktů a služeb na veřejnosti, hostesingové služby.

Event marketing je komunikované sdělení spojené s formou zvláštního představení, prožitkem, který je vnímán více smysly najednou. V rámci event marketingu je tedy využíváno emocí v marketingové komunikaci a je vycházeno z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. 

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • celorepublikové roadshow,
  • prezentaci produktů a služeb na veřejnosti,
  • hostesky pro firemní akce,
  • veřejné sbírky,
  • a další.

Cílem event marketingu je odprezentovat firemní sdělení, produkt či službu v přímém styku s veřejností. Velmi často se při takových prezentacích účastní i zástupci společnosti, kteří osobně oslovují a informují veřejnost a potenciální zákazníky.

"Základem event marketingu je slovo event, které se překládá jako událost, prožitek, zážitek, příhoda nebo představení. Je však důležité uvědomit si, že každé představení nemůže být považováno za event a zároveň ne každý, kdo event organizuje, dělá právě event marketing. Event se většinou chápe jako konkrétní nástroj komunikace, zatímco event marketing je považován za dlouhodobější formu komunikace, která vychází z předem stanovené firemní strategie."

Pro event marketing je někdy používáno označení zážitkový marketing. Tento pojem označuje aktivity, při kterých se firma snaží zprostředkovat cílové skupině zákazníků emocionální zážitky spojené se svou značkou, přičemž se očekává, že prožitek z těchto aktivit bude mít pozitivní dopad na emoce jednotlivců, což se následně odrazí v trvalejší a intenzivnější příchylnosti k značce. Pomocí eventu tak lze upoutat nové potencionální klienty a zároveň motivovat a ovlivňovat obchodní partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat produkty, služby a vize.

"Event marketing může být chápán z hlediska evropského či amerického. V rámci americké koncepce se event marketing chápe v širším slova smyslu, a tak se pod tento pojem řadí také sponzoring či výstavy. Podle evropské koncepce je event marketing snahou o koordinaci komunikace kolem vytvářeného nebo sponzorovaného eventu, přičemž slovem event je míněna aktivita, kdy se cílová skupina setkává v určitém místě a čase. Jedná se o setkání, kdy je utvářen nový prožitek." [Zdroj: wikipedia]